FANDOM


Ċ ċ Ġ
ġ Ż ż
И и ̣
́ Æ æ

Yferś is en ḅan źe talś spwékeź in en ḅan źe lánźeś ḅan źe Yfer.

Sćíźenisś an ontḅíklinś ḅan źe tal Edit

Als en ḅan źe talś ḅan źe Yfer is ẃæt Yferś stwæn ḅiwḅant an źe Ġewmánś talś, mæ ḅównam an ẃæt Nǽźelantś.

Talópbaw Edit

Talklánġ Edit

Yfers in źe mǽźa Edit

̣́

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.