FANDOM


Ḅǽlkom op źe ḅíki źi ḅíki źi stá op źe Yferś!

Ḅæ ḅinźe ẃæt ḅantástiś źat i onś kóme biźúke an ḅæ źat i onś ok mæ en biźwáġ ḅan ġǽlźe of biḅǽwkinś ḅil ẃǽlpe.

Al źinś źi ny in źe ánbiźin is Edit

Utzówtlek tǽkenś Edit

  • ĊċĠġŻżИи̣́Ææ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.