FANDOM


Kŕt wikpŕdaže ugbumń Wśte!

  • Wikpŕda sedkńt-fŕgu nśkĺpedŕt, onlanŕt, gut dń edńtŕ!
  • 812 stŕnt jśtrńŕti nu tŕ jśmńti krńtŕ!
  • Dśmńt adŕt, tźa dśmńt kseptŕ stŕnt-nu tŕ dśmńt psitŕ stŕnt-nypń!

Psitŕ stŕni-nypńEdit

Stŕni-ufńEdit

Hŕba-mńtufńEdit

PńmńtiEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.