FANDOM


Ēn sçêld bēndet ēn bīsçermingūs mittāl wō swōrdūn, āksūn, bīlūn endū spīrūn nēt dūrxhær kōinan. Hit sçêld bēndet ōngerdêl sūs hāenāsūs (hārnas). It sçêld wōr sūr kōse bīsçermingūs mittāl sūr Dōrke Jōar ymb dig tō bīsçerman gevīrlixār wōpānriār.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.