FANDOM


Kārtūr Āltlandūs Landsix

Wō Plāttstrēākūr bēndet.

Sūr Plāttstrēākūr (ōwxwāl Limburg tēnxevørdix) bēndet ēn land, gedêlč in Belgīa, Nærland endū Dytsland. Grūāt stē in sūn Plāttstrēākūn sēnar Mōāstrēg, Hēssālan, Ōāk endū Kyln. In sūn verrȳmðūn strēākgebīdūn bēndet ōwx sūn gebīdūn der Nīmhæg, Mynster, Lȳk, Eindhoven endū Limburg am Lahn getækč. In sūn Plāttstrēākūn kelt man Plātt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.