FANDOM


Kūprōam (Lātīneš: Cupprum) bēndet ēn īsūrēg (mētāl). Sūr kōmkūr (āfkortingūr) bēndet Cu. Kūprōam bēndet vȳl es legēringūr gebrūkč in bīnām messingūr. Kūprōamdīvūs stēlan kūprōam vānč hit bēndet dūr. Fōr ēnūn pārūn kiloūn kūprōam krīgst dū ōlgōw ēnūn tēntālūn øroūn in. Kūprōam bēndet vȳl gebrūkč fōr bleskūmūn āflêdūrūn bī bīnām kīrkān, ōwx hēr slōan kūprōamdīvūn gerēgūlānč tō.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.