FANDOM


Glass cup

Bōlí Bēizi

Bēizi shì yīzhǒng dàduōshù qíngkuàng xià yònglái chéngzài yètǐ de qìmǐn, tōngcháng yòng bōlí, huò bùxiùgāng zhìzào, zài cāntīng dǎbāo yǐnliào, zé cháng yòng zhǐbēi huò jiāobēi chéngzài. Bēi duō chéng yuánzhùxíng, shàngmiàn kāikǒu, zhōng kōng, yǐ gōng chéng wù. Yīn bēi kāikǒu, bēi nèi yètǐ yì bèi sìzhōu chén'āi wūrǎn, gù dāng cháng shíjiān fàngzhì, duōyòng bēigài zhēyǎn. Chéngzài rèyǐn de bēi yǒu shǒubǐng, fāngbiàn shǐyòng.

YòngtúEdit

Zài jiājū, bēizi tōngcháng yòng lái chéngzài yǐnliào, rú shuǐ, niúnǎiguǒzhī. Zài shūxǐ shí, bēi yě yòng lái chéng shuǐ yǐ gōng shù kǒu

Zài huàxué, shēngwù, yīxué fāngmiàn de shíyàn shì dōu kějiàn dào shāobēi, zhǔyào yònglái chéngzài shíyàn róngjì, kě yòng huǒ shāozhǔ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.