FANDOM


Ter es giên Uest-Vloamse standoarttoale, moar veur de tiedls van 't uitlegboekske emm' een suerte van neutroale toale gemoakt. Meedase toamelik kûnstmoadig es, en kanse nie echt gebruikt wurn veur artieqls mee te sjchryvn. Z'es veural gebazeerd ûp et boers moar eed uek een paer Woase en Gensche kenmerkn.

  • Gelyk în't Boers wurn de p, t en k vrzacht toe b, d en q
  • Uek gelyk în 't Boers kûnn de r, l, m, n en ñ ûp ûldr eihn een ledrgrebe vormn tûsn meeklîñkrs of achter een meeklîñkr ûp 't eñde van 't woord.
  • Meeklîñkrs die wegvaln en de klînkrs vrlehn en komn nie veure.
  • De "ng" wurd ûp z'n Gens uitgesprooqn.
  • De korte "u" en "i" zyn giên twiêklañkn
  • De "n"-klañke ee veurrank ûp "ñ" en "nj" oase in sommigste djalektn oas "n" wurd uitgesprooqn.
  • Vraahlike woordn eindign ûp -e
  • -aer ee veurrank ûp -eir en -eer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.