FANDOM


Yokosuka kaigun shisetsu dokku (yokosu ka kai gunshisetsu dokku) wa, kanagawa ken yokosuka shi no zainichi amerika kaigun yokosuka kaigun shisetsu nai ni ari, bei kaigun oyobi kaijō jieitai no kantei shūri ni shiyō sare te iru 6 ki no dorai dokku de aru. Saiko no 1 gō dokku wa yokosukazōsenjo jidai no meiji 4 nen (1871 nen) ni kansei shi te iru ga, genzai mo nao shiyō sare te iru. Saidai no 6 gō dokku wa yamato gata senkan no kenzō narabini shūri. kaizō o okonau koto o mokuteki to shi, shōwa 15 nen (1940 nen) ni kansei shi ta dokku de ari, genzai wa bei kaigun kūbo no shūri nado ni shiyō sare te iru. Mata tō kiji de wa dokku no futai setsubi de aru kurēn, ponpu shitsu tō nitsuite mo hitsuyō ni ōji te setsumei o kuwae te iku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.