FANDOM


Shintō wa, nippon no shūkyō. Yama ya kawa nado no shizen ya shizen genshō, mata shinwa ni nokoru so rei taru kami, onnen o nokoshi te shin da mono nado o uyamai, sorera ni hachi hyaku man no kami o miidasu tashinkyō. Shizen to kami to wa ittai teki ni ninshiki sare, kami to ningen to o torimusubu gutai teki sahō ga saishi de ari, sono saishi o okonau basho ga jinja de ari, seiiki to sare ta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.