FANDOM


Ringua Furanka Noba (eigo: Lingua Franca Nova) to wa, 1965-nen ni Beikoku Penshirubenia-shū shippensubāgu daigaku no shinri gakusha jōji burē hakase ni yotte kōan sa reta kokusai hojo-godearu. Furansugo, Itaria-go, Porutogaru-go, Supeingo oyobi katarūnya-go o moto ni shita goi o mochi, romansu shogo keitō no kureōru gengo o sankō ni, hijō ni kanso-ka sa reta bunpō kara kōsei sa rete iru. Kōchi shūshoku de, kihon gojun wa SVOdearu. Ringu wa furanka to wa, Itaria-go de furankugo, Furanku ōkoku no kotoba o imi suru kotoba kara hasei shita kotobadearu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.