FANDOM


Nipponkoku (nippon koku, ni hon koku), matawa nippon (nippon, ni hon) wa, higashiajia ni ichi suru nippon rettō (hokkaidō. honshū. shikoku. kyūshū no shuyō yon tō oyobi sore ni fuzui suru shimajima) oyobi, nanseishotō. ogasawarashotō nado no sho tōsho kara naru shimaguni de aru. Nihongo ga jijitsu jō no kōyō go toshite shiyō sare te iru. Shuto wa jijitsu jō tōkyō to to sare te iru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.