FANDOM


' nippon no bunka (nippon no bun ka, ni honno bun ka)

hon kō de wa nippon no bunka zenpan nitsuite, habahiroku kako kara genzai e no jishō o toriage, gaiyō no setsumei ya rinku o shimesu.

bunrui nitsuite wa, mada hatten. seiri no tojō de ari, seishiki na mono de wa nai. Nippon hasshō no mono igai demo, nippon ni fukaku netsui te iru mono wa kono kiji ni fukumareru.

  • nao, nippon no bunka ni kankei suru jinbutsu ([?] bunka jin) wa, gensoku toshite kijutsu shi nai. jinmei ichiran o sanshō no koto.
  • kaku toshi goto no bunya betsu no bunka. ryūkō nado wa nenpyō kara tadotta kaku toshi no kiji nai no 'geijutsu. bunka. fasshon' no kō o sanshō.
    (rei :[[[?] 2000 nen # geijutsu. bunka. fasshon ]])[?]
  • todōfuken betsu no bunka nikanshite wa, Category : nippon no bunka ( todōfuken betsu ) o sanshō

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.