FANDOM


Morudoba kyōwa koku
Republica Moldova
Moldova flag 300 Coat of arms of Moldova
LocationMoldova
Jōhō
Shuto Kishinau
Gengo Rūmania go

Morudoba kyōwa koku (morudoba kyō wa koku, rūmania go: Republica Moldova), tsūshō morudoba, morudova (Moldova [ mol ˈ[?] dova ] ( kiku ))[?] wa, higashi yōroppa ni ichi suru kyōwa sei kokka. Nairiku koku de ari, nishi ni rūmania to, ta no san pō wa ukuraina to kokkyō o sessuru. Kyū sobieto renpō o kōsei shi te i ta kokka no hitotsu de atta. Genzai, doniesutoru gawa tōgan chiiki ga 沿[?] doniesutoru kyōwa koku toshite jijitsu jō, dokuritsu jōtai ni aru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.