FANDOM


Kodai rōma (ko dai rōma, : Roma antiqua) wa, itaria hantō chūbu ni ichi shi ta ta buzoku kara naru toshi kokka kara hajimari, ryōdo o kakudai shi te chichūkai sekai no zeniki o shihai suru sekai teikoku made ni natta kokka no sōshō de aru. Tōji no seishiki na kokugō wa genrō in narabini rōma shimin (Senatus Populusque Romanus) de ari, kyōwa sei seiritsu kara shiyō sare te irai metsubō made taisei ga kawatte mo iji sare ta. Rōma shi wa, teikoku no metsubō go mo ichi toshi toshite sonzoku shi, sekai teikoku rōma no kioku wa igo no shisō ya seido ni samazama na katachi de nokori, kyō made eikyō o atae te iru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.