FANDOM


' Daikanminkoku(da ikan min koku,Chōsen-go:Template:Rangu,kanji:Template:Rangu), tsūshō ' Kankoku(kan ko ku) wa,[[Higashiajia] ] ni aru[[Wp/ja-rom/Chōsenhantō | Chōsenhantō nanbu] ] o omona[[Wp/ja-rom/ryōiki (kokka) | ryōdo] ] to shi, sono shūi no shima 礁 O[[Wp/ja-rom/Jikkō shihai | shihai-chi] ] to shite iruWp/ja-rom/kyōwasei[[kokka] ]. Tōzai[[Wp/ja-rom/reisen] ] shita de tanjō shita[[Wp/ja-rom/bundan kokka] ] no hitotsudeari,[[daikanminkoku kenpō | kenpō] ]-jō wa Chōsenhantō zendo (genchi koshō wa Kan hantō) o ryōdo to shite iru.[[Wp/ja-rom/Shuto] ] wa[[Wp/ja-rom/sōrutokubetsushi] ]. Daikanminkoku wa Chōsenhantō ni oite gunji kyōkai-sen([[38-do-sen] ] ) o hasami[[Wp/ja-rom/Chōsenminshushugijinminkyōwakoku] ] (Kitachōsen) no tōchi kuiki to taiji suru[[Wp/ja-rom/Bundan kokka] ]deari,[[Chōsen minzoku] ] kokka to shite no[[Wp/ja-rom/chōsentōitsumondai | tōitsu] ] o mezashite iru.[[Wp/ja-rom/Nihonkai] ] o hasande[[Wp/ja-rom/Nihon] ] to,[[Kōkai] ] o hasande[[Wp/ja-rom/Chūkajinminkyōwakoku] ] (Chūgoku) to[[Wp/ja-rom/kokkyō] ] o sessuru. Kankoku jinkō no hobo hansūdearu jinkō yaku 2, 000 man hito ga Sōru toshi-ken(Sōru[[nigawa] ] shūhen) ni shūchū shite iru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.