FANDOM


Gân is ein unrêgalmâtih wircword.

Firfôginga Edit

It wircword is es ôngar stit firfôgat.

Nomma Gast Nûtîda Thentîda NaTC-tîda NêTC-tîda Bîtîda
Ein ih gônga gae gunga gâna
thû gist gôngast geist gungast gâna
î, hê, it, sê git gônga geit gunga gâna
Twê wêt gânat gônga gaet gunga gâna
û gânat gônga gaet gunga gâna
thê gânat gônga gaet gunga gâna
Mêdar wêr gân gôngan êdan êdadan gânan
gêr gât gônga êdat êdada gân
thî gittant gôngant êdan êdadan gânan
Gans Rôpwîs Deiltîda Ongarwirp
Ein Twê Mêdar Then
(to) gân geih! gât! gân! gânda gigangan gân

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.